ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Centrum Natura:

I. Postanowienia ogólne.
1.  Zasady oznaczają Zasady korzystania z serwisu internetowego Centrum Natura.
2.  Serwis internetowy znajduje się pod adresem: www.natura-centrum.pl i jest udostępniony przez Natura Centrum Odnowy Biologicznej Dorota Chodorowska
z siedzibą w Polanicy-Zdroju, ul. Mickiewicza 9, 57-320 Polanica-Zdrój, NIP: 883-127-35-84 – zwaną w dalszej części Zasad „Centrum Natura”.
3.  Niniejsze Zasady określają warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania z serwisu internetowego, o którymmowa w pkt. I.2
4.  Użytkownikiem jest osoba korzystająca z serwisu internetowego, o którym mowa w pkt. I.2.
5.  Zawartość stron Centrum Natura stanowi własność Centrum Natura i jest prawnie chroniona.
6.  Jeśli nie wskazano inaczej, użytkownicy strony Centrum Natura mają prawo przeglądać stronę Centrum Natura oraz utrwalać je w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.
7.  Klient podający swoje dane osobowe, numer telefonu i adres e-mail w formularzach pozwalających na zarezerwowanie miejsca, otrzymanie oferty i dodatkowych materiałów od Centrum Natura lub korzystanie z usługinewslettera, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej o Centrum Natura oraz jej ofercie.II. Obowiązek przestrzegania prawa.
1.  Klient zobowiązuje się do korzystania z serwisu Centrum Natura w sposób nienaruszający praw osób trzecich,dóbr osobistych, praw autorskich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
2.  W przypadku uzyskania przez Centrum Natura informacji o korzystaniu przez użytkownika z serwisu, o którym mowa w pkt. I.2. niezgodnie z Zasadami lub z przepisami prawa, Centrum Natura ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organomwładzy publicznej.
3.  Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości stron Centrum Natura bez zgody CentrumNatura wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, zezm.) W szczególności użytkownik strony Centrum Natura zobowiązuje się podać źródło kopiowanej irozpowszechnionej w użytku publicznym treści. Źródło powinno wskazywać nazwę strony internetowejudostępnionej przez Centrum Natura ze wskazaniem adresu internetowego tej strony, z której dana treśćpochodzi.
4.  Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane na stronach CentrumNatura będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisówustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.).Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych
5.  Użytkownicy, zapisując materiały ze stron Centrum Natura, dokonują tego na własną odpowiedzialność iwłasne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utratydanych wskutek zapisywania tych materiałów Klient nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do CentrumNatura.
6.  Zawartość stron Centrum Natura została przygotowana przez Centrum Natura w dobrej wierze i na podstawieuznanych za wiarygodne źródeł, jednak Centrum Natura nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe zkorzystania z zawartości stron Centrum Natura.
7.  Zawartość stron Centrum Naturazostała przygotowana przez Centrum Natura w dobrej wierze i na podstawieuznanych za wiarygodne źródeł, jednak Centrum Natura nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletnośćani aktualność zamieszczonych informacji.
8.  Zabronione jest korzystanie ze stron Centrum Naturaw sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżyciaspołecznego. Za działanie takie można uznać w szczególności:
  a) masowe wysyłanie pakietów do stron Centrum Natura,społecznego, dobrymi obyczajami oraz
  b) masowe pobieranie całości lub części zawartości stron Centrum Natura,
  c) wszelkie inne działania obniżające sprawność stron Centrum Natura.
9.  Działania opisane w pkt. II.8 stanowić mogą dla Centrum Natura podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do stron Centrum Natura dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.


III. Postanowienia końcowe.
1.  Zasady mogą być w każdej chwili zmienione przez Centrum Natura Korzystanie przez użytkownika z serwisu, o którym mowa w pkt. I.2., po zmianie Zasad oznacza akceptację zmian.
2.  Zasady po zmianie, o której mowa w pkt. III.1., wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronachinternetowych udostępnianych przez Centrum Natura.

facebook