POLITYKA PRYWATNOŚCI

SPIS TREŚCI:
1.  Postanowienia ogólne
2.  Administrator Danych Osobowych
3.  Dane kontaktowe
4.  Zasady przetwarzania danych osobowych
5.  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
6.  Okres przechowywania danych osobowych
7.  Kategorie danych osobowych
8.  Pliki cookies
9.  Korzystanie z wtyczek Social Media
10.  Udostępnianie danych
11.  Uprawnienia Klientów
12.  Podstawowe zasady bezpieczeństwa w internecie


1.  Postanowienia ogólne:

1.1.  Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.natura-centrum.pl (dalej jako „Centrum Natura”).
1.2.  Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

2.  Administrator Danych Osobowych:

2.1.  Administratorem Danych Osobowych Klientów Centrum Natura jest Dorota Chodorowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Natura Centrum Odnowy Biologicznej Dorota Chodorowska, ul. Mickiewicza 9, 57-320 Polanica-Zdrój, NIP: 883-127-35-84 (dalej jako „Administrator”).

3.  Dane kontaktowe:

3.1.  Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: natura.duszniki@gmail.com lub pisemnie na adres: Natura Centrum  Dorota Chodorowska, ul. Mickiewicza 9, 57-320 Polanica-Zdrój

4 .  Zasady przetwarzania danych osobowych:

4.1.  Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
4.2.  Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
4.3.  Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Centrum Natura jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym do założenia newslettera oraz złożenia i realizacji oferty Centrum Natura.
4.4.  Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia, ani otrzymywania newslettera w Centrum Natura.

5.  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

5.1.  Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
a)  prowadzenie konta Klienta w Centrum Natura (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
b)  realizacja zamówień w Centrum Natura (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
c)  marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
d)  udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
e)  realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
f)   prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
g)  archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
h)  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),.

6.   Okres przechowywania danych osobowych:

6.1.  Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
a)  dane dotyczące prowadzenia konta Klienta - przez okres jego utrzymywania w Centrum Natura i w ciągu 1 roku od momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
b)  dane związane z realizacją zamówień - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży,
c)  dane związane z realizacją działań marketingowych – w ciągu 1 roku od momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta wobec przetwarzania jego danych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
d)  dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – w ciągu 3 miesięcy od momentu wycofania udzielonej zgody.
e)  dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
f)  prowadzenie usługi newslettera – w ciągu 1 roku od momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera.
g)  cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
h)  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

7.   Kategorie danych osobowych:

7.1.  Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: adres poczty elektronicznej (e-mail), imię i nazwisko, adres zameldowania lub adres korespondencyjny, numer telefonu (stacjonarny i/lub komórkowy), termin pobytu, wiek, inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.

8.  Pliki cookies:

8.1.  Administrator nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Centrum Natura.
8.2.  Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania z Centrum Natura. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
8.3.  Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
a)  rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
b)  tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
c)  utrzymanie sesji KlientaCentrum Natura, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Centrum Natura ponownie wpisywać loginu i hasła,
d)  dostosowanie zawartości i funkcjonowania Centrum Natura, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej   wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać z Centrum Natura,
e)  zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Klienta.
8.4.  Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Więcej o plikach cookies znajdzie na podstronie: POLITYKA COOKIES.

9.  Korzystanie z wtyczek Social Media:

9.1.  Na naszej stronie internetowej www.natura-centrum.pl znajduje się wtyczka tak zwana plug-ins portalu społecznościowego facebook.com  Związane z nią usługi dostarczane są przez firmę Facebook Inc.
9.2.  Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook.  Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins
9.3.  Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.
9.4.  Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook  i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższej stronie: http://www.facebook.com/policy.php
9.5.  Aby uniknąć odnotowania wizyty na koncie użytkownika przez Facebooka na naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszej strony internetowej.

10.  Udostępnianie danych:

10.1.  W celu realizacji usług marketingowych Centrum Natura Administrator udostępnia dane osobowe Klientów podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (agencjom marketingowym), np.: agencji reklamowej AD AWARDS Sp. J., 59-220 Legnica, ul. Fabryczna 22, NIP: 691-250-76-19, email: biuro@adawards.pl), ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usług marketingowych. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11.  Uprawnienia Klientów:

11.1.  Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
11.2.  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
11.3.  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11.4.  W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.5.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, a także ograniczenia przetwarzana.
11.6.  Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

12.  Podstawowe zasady bezpieczeństwa w internecie:

12.1.  Każdy Klient powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń, podczas pracy w internecie.
Urządzenia służące dostępowi do internetu powinny bezwzględnie posiadać program antywirusowy z aktualną, regularnie aktulizowaną bazą definicji, typów i rodzajów wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej, z której korzysta.
12.2.  Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi zalecamy ustalić takie hasło aby było bezpieczne, to znaczy trudne do odgadnięcia i trudne do złamania.
Rekomendujemy  korzystanie z najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie.
12.3.  Każdy Klient powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze i kompatybilne aktualizacje, ponieważ w atakach hakerskich wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.
12.4.  Dane dostępowe Klienta ( loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne) do usług oferowanych w sieci internet powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym do włamania z poziomu sieci internetowej.
Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.
12.5.  Pliki pobierane przez Klienta powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron.
Nie zalecamy instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów czy tabletów.
12.6.  Zalecamy wysoką ostrożność podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników w wiadomościach mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.
12.7.  Zalecamy uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.

facebook